سپتامبر 2018

برگزاری دومین کنفرانس انجمن علوم و فناوریهای شیمی کاربردی:حسگرها و زیست حسگرها

برگزاری دومین کنفرانس انجمن علوم و فناوریهای شیمی کاربردی:حسگرها و زیست حسگرها دومین کنفرانس انجمن علوم و فناوری های شیمی کاربردی:حسگرها و زیست حسگرها که با برنامه ریزی علمی و اجرایی انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران انجام می شود، در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز برگزار شد. راه اندازی وب سایت این کنفرانس در تاریخ خردادماه 1397 همراه با شروع فرآیند پذیرش مقاله آغاز گردید.کلیه امور