انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و همچنین ارتباط و ایفای نقش بهتر و بیشتر بین فعالین بخش های دانشگاهی، صنعتی و آزمایشگاهی دولتی و غیردولتی در زمینه های مربوط به فناوریهای شیمیایی و سایر رشته ها و صنایع وابسته، تشکیل شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انجمن، اساسنامه انجمن را مطالعه فرمائید.