وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کمیسیون انجمن های علمی ایران
اساسنامه انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران

فصل اول ـ کلیات و اهدافماده۱:

انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و همچنین ارتباط و ایفای نقش بهتر و بیشتر بین فعالین بخش های دانشگاهی، صنعتی و آزمایشگاهی دولتی و غیردولتی در زمینه های مربوط به فناوریهای شیمیایی و سایر رشته ها و صنایع وابسته، که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می شود.

ماده۲ : انجمن مؤسس های غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و در زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

ماده ۳ : مرکز انجمن در شهر تهران میباشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره ۱: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم ـ وظایف و فعالیت ها

ماده  ۵: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

 • انجام تحقیقات علمی، پژوهشی و فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم و فناوری های شیمیایی سروکار دارند.
 • همکاری با سازمان ها و نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی و فناوری در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه موضوع فعالیت انجمن
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و فناوران و تجلیل از محققان، استادان و صنعتگران ممتاز ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری
 • برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و کارگاه های علمی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی انتشار کتب و نشریات علمی و صنعتی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های فعالیت های علوم و فناوری های شیمیایی
 • ایجاد ارتباط با انجمن های علمی و صنعتی داخل و خارج از کشور
 • اعطای جایزه و نشان علمی و فناوری به برگزیدگان حوزه های علمی، آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و صنعتی در عرصه علوم و فناوری های شیمیایی

 

فصل سوم- عضویت

ماده ۶:  نواع و شرایط عضویت:

 • عضویت پیوسته: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های شیمی، مهندسی شیمی، صنایع شیمیایی، آزمایشگاهی و سایر رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 • عضویت وابسته: کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵سال به نحوی در یکی از رشته های شیمی، مهندسی شیمی، صنایع شیمیایی، علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های وابسته شاغل باشند می توانند به عنوان عضو وابسته پذیرفته شوند.
 • عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های شیمی، مهندسی شیمی، صنایع شیمیایی، علوم آزمایشگاهی- پزشکی و سایر رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند از بدو ورود به دانشگاه می توانند به عنوان عضو دانشجویی پذیرفته شوند.
 • عضویت افتخاری: برای شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی و صنعتی آنان در زمینه های شیمی، مهندسی شیمی، صنایع شیمیایی و علوم آزمایشگاهی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند در نظر گرفته شده است و اعطای آن فقط با تصویب هیئت مدیره امکانپذیر است.
 • عضویت حقوقی: سازمان ها و نهادهایی که در زمینه های علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی و صنعتی مربوط فعالیت دارند میتوانند به عضویت حقوقی انجمن درآیند.

ماده۷ : هر یک از اعضاء سالانه مبلغی که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میشود، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۲: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارائی های انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۳: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت با تحقق یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:

 • استعفای کتبی
 • عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره ۴: تأیید خاتمه عضویت در حیطه اختیارات هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده ۹:  ارکان اصلی عبارتند از:

الف)مجمع عمومی

ب)هیأت مدیره

ج) بازرسان

 

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 • مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و باحضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.
 • در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل میشود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
 • مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره ۵: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۶: یک سوم اعضای پیوسته میتوانند به طور مستقیم اقدام به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده نمایند مشروط بر این که هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۷: در صورت تحقق تبصره (۶) دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

 • انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان
 • تعیین میزان حق عضویت
 • تصویت تغییرات در مفاد اساسنامه
 • عزل هیأت مدیره و بازرسان
 • تصویب انحلال انجمن
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره ۸: مجامع عمومی توسط هیأت رئیس های مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

تبصره ۹: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۱۰: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره ۱۱:  دعوت و حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی در کلیه جلسات مجامع عمومی انجمن شرط رسمیت یافتن جلسه می باشد.

 

ب:هیأت مدیره

ماده ۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از ۷نفر عضو اصلی و ۲نفر عضو علی البدل میباشد که هر ۳سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب میشوند.

 • عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
 • هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس، یک نفر دبیر، یک نفر خزانه دار از بین خود و تفکیک وظایف اقدام می نماید.
 • کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا دبیر انجمن معتبر است.
 • هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
 • جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
 • کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.
 • شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضای بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب به منزله حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
 • در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علیالبدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
 • شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
 • هیأت مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر ۴ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمنهای علمی ارسال نماید.
 • هیچ یک از اعضا نمیتوانند بیش از ۲دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

تبصره ۱۱: تا دو نفر از اعضا مشمول این قاعده در صورت کسب حداقل سه چهارم آراء میتوانند برای یک دوره دیگر به عضویت هئیت مدیره در آیند.

تبصره ۱۲: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده ۱۳: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن میباشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

 • اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 • تشکیل گروه های علمی و تخصصی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها
 • هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامل های را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد. جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا است.
 • تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر
 • اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن
 • جلب هدایا و کمک های مالی
 • اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی
 • اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
 • ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

ج: بازرسان

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۳سال انتخاب می نماید.

تبصره ۱۲:  انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است.

بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره ۱۳:  کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره  برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 

فصل پنجم ـ گروههای علمی انجمن

ماده ۱۶:  انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد:

 • گروه های تخصصی
 • کمیته آموزش
 • کمیته پژوهش
 • کمیته فناوری
 • کمیته انتشارات
 • کمیته آمار و اطلاعات
 • کمیته پذیرش و روابط عمومی
 • کمیته همایش ها و گردهمایی های علمی
 • کمیته کارگاه های آموزشی
 • کمیته نمایشگاه های علمی و صنعتی
 • انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که برحسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

 

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

 • حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی
 • درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاورهای، برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه ها و فروش کتب و نشریات علمی
 • دریافت هدایا و کمک ها
 • کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸ : درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری میشود.

ماده ۲۰: هیچ یک از مؤسسین یا اعضای هیئت مدیره حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن درمحل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را تبرعاً با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از انجمن های علمی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵: ایـن اساسنامه مشتمل بر ۶فصل، ۲۵ماده و ۱۵تبصره و  ۶۹  زیر ماده در جلسه مـورخ …../…../ ۹۵مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.