آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

با سلام و احترام

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز یکشنبه مورخ 98/07/21 ساعت 16:30 در محل سالن همایش های دانشگاه پیام نور تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.