سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست

سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست

با استعانت و لطف پروردگار بزرگ، امیدواریم شاهد برگزاري هر چه با شکوهتر سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست توسط دانشگاه پیام نور کرمان و انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران ‌باشيم. هدف از برگزاري اين كنگره آشنايي با چالش ها و مسائل پیش روی شیمی زمین و شیمی محیط زیست کشور می باشد و همزمان كارگاههاي تخصصي در این رابطه برقرار می باشد. بدون شك اين همایش فرصت مغتنمي است تا اساتيد، متخصصان و همکاران گرامي ضمن بررسی اطلاعات بروز در زمینه شیمی زمین و شیمی محیط زیست محورهاي مهم را به بحث و تبادل نظر گذاشته و از تجربيات يكديگر بهره مند گردند. در كشور ما نيز به يمن تلاشها و زحمات متخصصين و اساتيد ارجمند در سالهاي اخير پيشرفت هاي قابل تقديري در زمینه شیمی زمین و شیمی محیط زیست بدست آمده و روز به روز شاهد شكوفايي هر چه بيشتر در این زمینه هستیم.
فرصت را مغتنم شمرده و از همكاران گرامی كه در این زمينه فعالیت می نمایند دعوت بعمل مي آورد تا با حضور و مشاركت علمي در اين كنگره و کارگاه های مرتبط، بر غناي علمي آن بيفزايند. مشاركت و حضور فعال علمي همه همکاران در اين همايش راه گشاي تلاشهاي هماهنگ و هم سو براي ارتقاء علمي كشور خواهد بود. اميد است با حضور شما همکاران گرامی برگزاري همایش حاضر پربارتر گردد. در پايان ضمن تشكر از دست اندرکاران همايش يكبار ديگر مقدم اساتيد ارجمند و مهمانان معظم را گرامي مي‌داريم. از ايزد منان سلامتي و توفيق همگان را مسئلت داريم.

محورهای همایش:

ژئوشیمی معدنی
ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار
ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید
ژئوشیمی نفت
ژئوشیمی آبزی
ژئوشیمی محیط زیست
بیو ژئوشیمی
ژئوشیمی سیاره ای
اصول ژئوشیمی محیطی
ژئوشیمی و سلامت حیوان / انسان
اثر محیطی
فوتو شیمی
کاتالیزورهای فوتوژئوشیمیایی
ترمودینامیک
طبیعت واکنش دهنده ها
دامنه فوتو ژئوشیمی
بهداشت محیط و ارگونومی
بهداشت محیط و آفت کش ها
آلودگی های شیمیایی
نمک زدایی
شیمی زباله های صنعتی
نشت نفت
آلودگی و بهداشت
آلودگی خاک و بازیابی
آلودگی و مدیریت زباله
آلودگی و بازیافت آلودگی
آلودگی آب و بازیافت