سومین فراخوان مقاله دوفصلنامه شیمی آلی

سومین فراخوان مقاله دوفصلنامه شیمی آلی

دوفصلنـامه شیمی آلی

دو فصلنامه علمی- تخصصی « شیمی آلی » توسط دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن علمی علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران منتشر می شود، از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های پژوهشی یا مروری خود را در موضوعات زیر یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.
موضوعات محوری دو فصلنامه:
انتشار نتایج پژوهش¬ها و مطالعات نظری و کاربردی در ابعاد مختلف شیمی آلی در محورهای زیر مورد اهتمام این نشریه خواهد بود:
سنتز ترکیبات آلی
شیمی آلی محاسباتی
شیمی ترکیبات طبیعی
شیمی پلیمرها و بیوپلیمرها
زیست تبدیل ترکیبات آلی و ترکیبات طبیعی
شیمی دارویی
کاتالیست ها و بیوکاتالیست ها
سنتز نانو مواد و کاربردهای آنها
سنسورها
بدیهی است که مقالات ارسالی باید روش‌مند و دارای استانداردهای مقالات علمی –تخصصی باشند. در این راستا بخش راهنمای نویسندگان نشریه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
خواهشمند است مقاله خود را به صورت الکترونیکی در سامانه https://ocj.journals.pnu.ac.ir/ بارگذاری فرمایید.