مجمع عمومی سال 98

کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها