سپتامبر 2020

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور برگزار گردید

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور استان البرز که با همکاری انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران به صورت مجازی در 26 شهریور ‌ماه ۱۳۹9 برگزار گردید. پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و پایگاه استنادي علوم و جهان اسلام، دبیرخانه کنگره از دی ماه 98 فعالیت خود را آغاز کرد. دبیرخانه کنگره با ارائه فراخوان و راه‌اندازی وب‌سایت و سامانه ثبت‌نام و دریافت مقالات  از اسفند ماه ۱۳۹8

سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری برگزار گردید

سومین کنگره مللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری توسط انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران به صورت مجازی در 5 شهریور ‌ماه ۱۳۹9 برگزار گردید. پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و پایگاه استنادي علوم و جهان اسلام، دبیرخانه کنگره از اردیبهشت ماه 99 فعالیت خود را آغاز کرد. دبیرخانه کنگره با ارائه فراخوان و راه‌اندازی وب‌سایت و سامانه ثبت‌نام و دریافت مقالات  از 10 خرداد ماه